Polskie Tradycje Intelektualne                
Logowanie  Rejestracja
MENU
Kalendarium polskiej myśli politycznej
Myśliciel miesiąca
Badania polskiej myśli politycznej - ludzie i instytucje
Urszula Augustyniak 70-410 test
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego; opublikowała m.in.: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981), Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989), Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku (1992), Wazowie i „królowie rodacy". Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999), Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła: (1585-1640): mechanizmy patronatu (2001), W służbie hetmana i Rzeczypospolitej: klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004).


300-207 test
70-461 test
70-410 test
400-101 test
70-410 test
050-SEPROAUTH-02 test
200-120 test
MB2-703 test
070-462 test
70-462 test
70-461 dumpsWłodzimierz Bernacki
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej" (2000), "Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej" (2004). W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazały się pod jego redakcją wybory pism Michała Bobrzyńskiego "Zasady i kompromisy" (2000), Waleriana Kalinki "Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim" (2000) i Tadeusza Romanowicza "Dwie opinie" (2007). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006) i "Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (2006).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=26

Andrzej Chojnowski
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, opublikował m.in. "Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939" (1979), "Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem" (1986), "Ukraina" (1997). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Antykomunizm po komunizmie" (2000) i "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006).

Dariusz Gawin
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, zastępca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, kieruje Instytutem Stefana Starzyńskiego, opublikował "Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku" (2005) i "Blask i gorycz wolności" (2006). Laureat Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2006).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=36

Tomasz Gąsowski
Historyk, wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca i prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, członek Ośrodka Myśli Politycznej. Autor m.in. książek "Między gettem a światem: dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku" (1996) i "Pod sztandarami Orła Białego: kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej" (2002). Redaktor naukowy licznych publikacji m.in. "Wybitni Polacy XIX wieku - leksykon biograficzny" (1998), "Bitwy polskie - leksykon" (1999), "Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki" (2000).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=35

Anna Grześkowiak-Krwawicz
Historyk, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest wiek XVIII, a szczególnie polska myśl polityczna tego okresu oraz kultura oświecenia. Wydała na ten temat kilka książek i wiele artykułów publikowanych w kraju i za granicą, m.in. Zabaweczkę (2004), Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku (2006).

Michał Jaskólski
Dr hab. Michał Jaskólski, profesor zw. nauk prawnych, jest kierownikiem Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1982 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Tytuł profesorski otrzymał w 1990 r. Jest autorem sześciu monografii (w tym "Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934", której drugie wydanie opublikował OMP) oraz kilkuset rozpraw, artykułów i recenzji, a także współautorem kilkunastu monografii zbiorowych. Głównym nurtem jego zainteresowań pozostaje polska myśl polityczna na przestrzeni od XV do XIX wieku oraz liczne nurty myśli europejskiej. Ponadto pozostaje jednym z prekursorów badań nad teorią i metodologią historii doktryn politycznych. Jest pomysłodawcą, redaktorem i współautorem monumentalnego i jedynego jak dotąd w Polsce "Słownika historii doktryn politycznych". W 2013 r. opublikował w wyd. Wolters Kluwer "13 różnych esejów o myśli politycznej i nie tylko", próbując w nich ukazać w nieco innej formie przynajmniej część swoich zainteresowań naukowych.
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=236

Krzysztof Kawalec
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, opublikował m.in.: Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego (1989), Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli Politycznej (1995), Roman Dmowski (1996), Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych: Antykomunizm po komunizmie (2000), Patriotyzm Polaków (2006), Drogi do nowoczesności (2006), Wolność i jej granice. Polskie dylematy (2007).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=23

Jacek Kloczkowski
Doktor nauk politycznych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej. Autor monografii "Wolność i porządek. Myśl polityczna Pawła Popiela" (2006). Pod jego redakcją ukazały się m.in. antologie i prace zbiorowe poświęcone polskim tradycjom politycznym: "Naród. Idee polskie" (2011), "Realizm polityczny. Przypadek polski" (2008), "Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej", "Władza w polskiej tradycji politycznej" (2010), "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (Kraków 2006), "Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów" (2007), "Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (wraz z Michałem Szułdrzyńskim, 2006), "Póki my żyjemy. Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej" (2004), "Oblicza demokracji" (wraz z Ryszardem Legutko, 2002), "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Od komunizmu do… Dokąd zmierza III Rzeczpospolita?" (1999). Autor wyborów pism - Pawła Popiela "Choroba wieku" (2001) i Włodzimierza Bączkowskiego "O wschodnich problemach Polski" (wraz z Pawłem Kowalem, 2001). Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2002, 2003).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=12

Piotr Koryś
Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW, stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2002-2003). Współautor książek OMP "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006), "Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (2006), "Wolność i jej granice. Polskie dylematy" (2007), "Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki" (2009). W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej opublikował wybory pism Zygmunta Balickiego "Parlamentaryzm" (2008) i Zygmunta Miłkowskiego "Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym" (2009).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=34

Rafał Matyja
Rafał Matyja (1967), politolog, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wcześniej adiunkt na Wydziale Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Publikował na łamach „Dziennika. Polska-Europa-Świat”, „Europy”, „Nowego Państwa” i „Rzeczypospolitej”. Redaktor naczelny „Kwartalnika Konserwatywnego” (1997-2000). W latach 2004-2005 doradca wicemarszałka Sejmu Kazimierza M. Ujazdowskiego. W serii Biblioteka Myśli Politycznej wydał "Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980" (2007), "Państwo czyli kłopot" (2009) i "Rywalizacja polityczna w Polsce" (2013). Współautor książek OMP "Narody i historia" (1999), "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Państwo jako wyzwanie" (2000), "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006), "Geopolityka i zasady" (2009), "Władza w polskiej tradycji politycznej" (2010), "Szkoły polskiej demokracji" (2014).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=30

Andrzej Nowak
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”, opublikował m.in. "Między carem a rewolucją: studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849" (1994), "Polacy, Rosjanie i biesy: studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku" (1998), "Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej" (1999), "Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego" (2001), "Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej" (2004), "Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu" (2005), "Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po 'końcu historii'" (2005). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Totalitaryzm a zachodnia tradycja" (2006) i "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=107

Arkady Rzegocki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, redaktor naczelny pisma Klubu Jagiellońskiego „Pressje”, opublikował m.in. "Wolność i sumienie" (2004). Redaktor wyborów pism T. B. Macaulaya ("O makiawelizmie, rewolucjach i postępie", 1999), Stanisława Tarnowskiego ("Z doświadczeń i rozmyślań", 2000) i lorda Actona ("W stronę wolności", 2006), a także prac zbiorowych "Państwo jako wyzwanie" (2000) i "Narody i historia" (2000).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=17

Bogdan Szlachta
prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Konstytucjonalizm czy absolutyzm" (2005), "Monarchia prawa" (2001), "Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku" (2000), "Ład – Kościół – Naród" (1996), "Z dziejów polskiego konserwatyzmu" (2000), "Konserwatyzm" (1998). Redaktor wyborów pism w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - "Obiektywna podstawa prawa" (2001), Stanisław Koźmian "Bezkarność" (2000), Kazimierz W. Kumaniecki "W poszukiwaniu suwerena" (2006), oraz dzieła Stanisława Tarnowskiego "Pisarze polityczni XVI wieku" (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Narody i historia" (2000), 'Państwo jako wyzwanie" (2000), "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006) i "Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej" (2006).
Link: http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=24