Badania polskiej myśli politycznej - ludzie i instytucje
  • Andrzej Nowak
    Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”, opublikował m.in. "Między carem a rewolucją: studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849" (1994), "Polacy, Rosjanie i biesy: studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku" (1998), "Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej" (1999), "Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego" (2001), "Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej" (2004), "Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu" (2005), "Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po 'końcu historii'" (2005). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Totalitaryzm a zachodnia tradycja" (2006) i "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006).