Aktualność

Emigracja polityczna. Przypadek polski

debata

Debata: Emigracja polityczna. Przypadek Polski

Kraków, 3 grudnia, 16.00-19.30
Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Sala Kossakowa

Wystąpią m.in.:
- dr hab. Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński)
- red. Roman Graczyk (Instytut Pamięci Narodowej)
- prof. Krzysztof Marchlewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
- prof. Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński)
- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)

***
Wybrane zagadnienia:
- jaki był dorobek różnych fal emigracyjnych, ich realny wpływ na polską rzeczywistość polityczną
- jak fakt, że polskie elity w dużej mierze w niektórych okresach działały z dala od kraju wpływał na jakość polskiej polityczności/myśli politycznej/praktycznej polityki
- jak specyfika emigracyjnej polityki wpływała na tradycyjne podziały ideologiczne czy polityczne w jej łonie
- czy doświadczenie emigracji czyniło ważne nurty polskiej polityki anachronicznymi, oderwanymi od rzeczywistości, czy może jednak była to dobra szkoła politycznego myślenia i działania
- jak w okresie zaborów istnienie silnych ośrodków politycznych emigracji wpływało na dylematy związane z przywództwem narodowym w warunkach braku własnego państwa
- czy doświadczenie emigracji politycznej odcisnęło istotne piętno na polskiej literaturze - inne niż sam fakt, że wiele znaczących dzieł powstało na uchodźstwie
- jak polityczne ośrodki emigracji - zwłaszcza w okresie zaborów - próbowały oddziaływać na politykę międzynarodową - i z jakimi efektami
- czy dorobek polityczny i ideowy emigracji politycznej w okresie PRL-u został należycie wykorzystany w kraju, czy zupełnie inne realia, w których emigracja mogła działać niż te, z jakimi borykali się działacze polityczni opozycji czy antykomunistyczni w kraju, oddaliła jednych od drugich zbyt mocno, by o jakimś realnym oddziaływaniu, innym niż ogólniki, można mówić
- jak dokonywana przez emigrację polityczną bieżąca analiza sytuacji politycznej – międzynarodowej i w Polsce – sprawdzała się w zderzeniu z realiami, na ile wpływały na nią ideologiczne/ideowe sympatie ich autorów
- na ile emigracja polityczna, jej myśl polityczna, wpłynęła na rozwój bardziej klasycznie rozumianych nurtów polskiej myśli – prawicy/lewicy, socjalizmu/liberalizmu/konserwatyzmu itd.; czy owe ideowe szyldy w przypadku emigracyjnym były bliskie temu, co w owym czasie stanowiło ich sens w wydaniu myślicieli zachodnich, czyli działających u siebie i w normalnych warunkach; a także czy konserwatyzm/liberalizm/myśl narodowa czy socjalistyczna w wydaniu emigracji politycznej różniły się zasadniczo od tego, jaką postać przybierały wśród działaczy czy publicystów krajowych

***
Spotkanie jest również promocją wydanych przez OMP i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego książek prof. Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego:
- Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847)
Książka o dyplomatycznych i propagandowych poczynaniach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Hotelu Lambert w sprawie powstania krakowskiego, rabacji galicyjskiej i inkorporacji Wolnego Miasta Krakowa do Austrii, ukazanych na szerokim tle gry dyplomatycznej mocarstw europejskich. Dzięki dokonanej przez autora wielostronnej analizie tej rozgrywki można poznać nie tylko burzliwy okres dziejów Krakowa – o dużym znaczeniu dla całej sprawy polskiej – i ważny fragment historii czołowego obozu Wielkiej Emigracji, ale także mechanizmy wielkiej polityki w wydaniu najpotężniejszych ówczesnych graczy, której charakter i rezultaty decydowały o tym, jak wyglądała Europa w połowie XIX wieku. 

- Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w "dyplomacji" Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845)
Książka o toczonej przez mocarstwa europejskie grze dyplomatycznej wokół kwestii Rzeczypospolitej Krakowskiej, ukazująca uwikłanie losów tego niewielkiego, powstałego na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego państewka w wielkie interesy i strategiczne cele Wielkiej Brytanii, Francji Rosji, Austrii i Prus. To zarazem opowieść o podejmowanych w tej skomplikowanej sytuacji działaniach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Hotelu Lambert – niezwykłym przejawie aktywnego zaangażowania w politykę międzynarodową ośrodka politycznego, który nie mógł opierać się o siłę własnego państwa. Poznanie tej frapującej rozgrywki pozwala lepiej zrozumieć fenomen czołowego ugrupowania Wielkiej Emigracji i poznać czynniki decydujące o położeniu sprawy polskiej w polityce europejskiej, gdy o jej kształcie bezwzględnie decydował koncert mocarstw.
http://omp.org.pl/autorzyWiecej.php?idPostacie=188

Debata dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.