Konferencja
Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r.


2014-03-10
Organizatorzy:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego
Ośrodek Myśli Politycznej

10-11 marca 2014

Collegium Maius Sala im. Michała Bobrzyńskiego

Poniedziałek, 10 marca

Sesja I: Komunizm polskimi oczami w czasie II Wojny Światowej
- prof. dr hab. Grzegorz Mazur (UJ), Polscy komuniści o oczach społeczeństwa na progu II Wojny Światowej
- prof. dr hab. Wojciech Rojek (UJ), Rząd Emigracyjny wobec ZSRR
- prof. Dr hab. Waldemar Paruch (UMCS), Oceny komunizmu w myśli politycznej obozu postpiłsudczykowskiego w czasie II wojny światowej
- dr Wojciech Muszyński (IPN), Endecja wobec komunizmu
- dr Maciej Korkuć (IPN), Armia Krajowa wobec problemu działalności komunistycznej w Kraju
- dr Piotr Gontarczyk (IPN), Wizja Związku Sowieckiego w propagandzie konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej. Geneza, węzłowe problemy i egzemplifikacja
- prowadzący prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (UJ)

Sesja II: Oceny i wizje komunizmu z perspektywy polskiej emigracji po 1945 r.
- prof. dr hab. Marek Kornat (PAN, UKSW), Idee sowietologiczne polskiej emigracji politycznej 1945-1989
- prof. dr hab. Rafał Habielski (UW), Aneks i emigracja po 1968 r. wobec komunizmu
- dr Maciej Zakrzewski (UJ), Wracać czy nie wracać? Pragmatyczna pułapka konserwatyzmu w obliczu komunizmu
- dr Małgorzata Ptasińska (UW, Instytut Literacki Kultura), Paryska "Kultura” a komunizm
- prowadzący: dr hab. Piotr Kimla (UJ)

Sesja III: Pisarze wobec komunizmu
- dr hab. Maciej Urbanowski prof. UJ Miłosza spojrzenie na komunizm
- prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki (UJ) Józef Mackiewicz a komunizm
- Rafał Łatka (UJ) Komunizm w dziennikach Herlinga- Grudzińskiego
- dr hab. Andrzej Waśko prof. UJ Zbigniew Herbert a komunizm
- prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ)

Wtorek, 11 marca

Sesja IV: Oceny i wizje komunizmu z perspektywy wnętrza Polski "Ludowej"

- prof. dr hab. Antoni Dudek (UJ), Pokolenia polskich komunistów
- dr hab. Lech Mażewski (prof. UWM), Autorytaryzm czy totalitaryzm. Polska lat 1944/1945-1989 w perspektywie ustrojowo- politycznej
- dr Mirosław Szumiło (UMCS), Kierownictwo PZPR wobec komunizmu
- ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, IPN), Komunizm w ocenie prymasa Stefana Wyszyńskiego
- dr Adrian Tyszkiewicz (UJ), Partie satelickie a komunizm 
- prowadzący: Rafał Łatka (UJ)
- dr hab. Zdzisław Zblewski (UJ), Początkowe stadium komunizmu na polskich ziemiach w ocenach tych, którzy w kraju pozostali- Między PSL, a WiN 
- red. Roman Graczyk (IPN), Katolicy świeccy wobec komunizmu 1945-1956
- dr Grzegorz Waligóra (IPN), Opozycja przedsierpniowa, a komunizm
- dr Krzysztof Mazur (UJ), ,,Solidarność” wobec komunizmu
- dr hab. Henryk Głębocki (UJ), ZSRS i sowiecki komunizm w myśli i polityce opozycji w PRL: "wieczna Rosja" czy światowe, uniwersalne imperium komunistyczne (1975-1989)
- prowadzący: dr Adrian Tyszkiewicz (UJ)

Sesja V: Oceny komunizmu po 1989 r.
- dr hab. Paweł Śpiewak (prof. UW), Główne osie sporu historycznego wokół komunizmu, a bieżąca polityka
- dr Dominik Sieklucki, Przeszłość i stosunek do przeszłości, jako czynniki określające pozycję partii postpezetperowskiej lewicy w systemie partyjnym III RP
- prowadzący dr hab. Filip Musiał (IPN, OMP)