Postać
Andrzej Nowak

Andrzej Nowak (ur. 1960) – polski historyk, sowietolog, nauczyciel akademicki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. zwyczajny w Instytucie Historii PAN.

W 1982 r. ukończył studia na  Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, od 1983 r. związany z Zakładem Historii Europy XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie W latach 1991-1994 pełnił funkcję redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Arka”, następnie od 1994 do 2012 roku był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika kulturalno-politycznego „Arcana”. W 1990 roku nadano mu tytuł doktora, w 2002 roku na podstawie pracy Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego 1918-1920 oraz dorobku naukowego nadano mu tytuł naukowy doktora habilitowanego, natomiast w 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN oraz Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładał na wielu polskich i zagranicznych uniwersytetach m.in.: na Uniwersytecie Harvarda, Columbia, Rice, Cambridge, London University, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. 

Głównym polem zainteresowań prof. Andrzeja Nowaka jest historia Polski i powszechna XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-rosyjskich oraz historii Europy Wschodniej. Prowadzi również studia porównawcze imperiów, bada pamięć kulturową Europy Wschodniej, a także zajmuje się zagadnieniami z dziedziny geopolityki. Najważniejsze książki: Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji (1831-1849) (Warszawa  1994), Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku (Kraków 1998), Historie politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni (Kraków 2007), Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci (1982-2012) (Kraków 2012), a także serii książek Dzieje Polski (2014- ).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.