Postać
Jan Jacek Bruski 1969
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziejach najnowyszych Europy Środkowo-Wschodniej, historią Ukrainy, a także historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym. Autor m. in.: Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie, 1919-1924 (2000), Miedzy prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926 (2010).