Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Jan Długosz
Jan Długosz (1415-1480), największy dziejopis polskiego średniowiecza; kanonik krakowski, pełnił przy biskupie krakowskim Z. Oleśnickim funkcję sekretarza, również z woli bpa administrował dobrami biskupstwa; po śmierci swego protektora popadł w konflikt z królem Kazimierzem Ja-giellończykiem w efekcie czego został skazany na banicję. Z czasem powró-cił do łask i stał się wychowawcą synów królewskich. W 1480 został mia-nowany biskupem lwowskim. Pozostawił po sobie monumentalne dzieła: Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis oraz Historiae Polonicae libri XII.