Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Andrzej Ciesielski
Andrzej Ciesielski, daty życia nieznane (druga połowa XVI wieku), pochodził ze szlachty sieradzkiej. herbu Zadora, z Cieśli koło Piotrkowa. O jego życiu niewiele wiadomo; nie znajduje się go w żadnej akademii; być może zdobywał wykształcenie dzięki kontaktom ze znakomitymi pisarzami związanymi z okolicami Piotrkowa; w Cieślach znalazł bowiem schronienie Andrzej Frycz Modrzewski, gdy pod naciskiem nuncjusza Lippomana musiał opuścić wójtostwo wolborskie i dwór arcybiskupa Drohojowskiego. Jemu prawdopodobnie zawdzięczał zażyłość z jego przyjacielem, wówczas biskupem chełmskim, J. Uchańskim, któremu towarzyszył w latach 1558-62, zatem aż do chwili, gdy przeniósł się on na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Ciesielski, osiadłszy w okolicach Radomska, gdzie zbliżył się z M. Bielskim, chwycił za pióro z zachęty Modrzewskiego, publikując w 1572 r. utwór zapewniający mu imię w dziejach literatury politycznej: Ad equites legatos ad conventionem Varsoviensem publice designatos et declaratos de regni defensione et iustitiae administratione oracio, w ktorej - z powodu niemożności wzięcia udziału w sejmiku prowincjonalnym w Szadku - przedstawiał swe stanowisko i ocenę położenia politycznego Polski (niektórzy badacze przypuszczają jednak, że udzielił on jedynie swego nazwiska Modrzewskiemu, dla którego byłoby to ostatnie dzieło życia). Przypuszcza się również, z drugiej strony, że Ciesielski był autorem mowy De rege novo ex sua gente deligendo oratio (ad senatum), także opublikowanej przez Czubka. Zazwyczaj uznaje się Ciesielskiego za przedstawiciela wczesnego merkantylizmu, zwanego bulionizmem, którego wyznawcy utożsamiali bogactwo ze szlachetnymi kruszcami, złotem i srebrem, wymagając uprawiania polityki dodatniego bilansu płatniczego realizowanego przy użyciu środków administracyjnych, jak zakaz wywozu kruszców za granicę czy podnoszenie ceny złota i srebra w pieniądzu krajowym, bez eksponowania konieczności rozwoju produkcji krajowej. Za bulionistę, zwolennika kierunku popularnego w większości krajów europejskich aż do umocnienia się w XVII w. tzw. rozwiniętego (dojrzałego) merkantylizmu, uznawany jest nie tylko Ciesielski, ale także J.L. Decjusz, W. Gostkowski i P. Grabowski.
Wydania dzieł: Andrzeja Ciesielskiego, szlachcica polskiego do posłów szlacheckich publicznie wybranych i zgłoszonych na konwencję warszawską, mowa o obronie Królestwa i zarządzaniu sprawiedliwością (1571), [w:] Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku. Wybór pism, oprac. J. Górski i E. Lipiński, Warszawa 1958.
Opracowania: Górski J., Poglądy merkantylistyczne w polskiej myśli eknomicznej XVI i XVII wieku, Wrocław- Warszawa 1958; Rosicka J., O wyobraźni ekonomicznej Polaków, Kraków 1991].