Postać
Bronisław Trentowski 1808-1869

Urodził się 21 stycznia 1808 r. we wsi Opole na Podlasiu. Kształcił się w Kolegium Pijarów w Łukowie, liceum w Warszawie i na tamtejszym uniwresytecie. W 1829 r. podjął pracę jako nauczyciel w gimnazjum w Szczuczynie. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Po jego klęsce udał się na emigrację do Niemiec. Kontynuował studia na Uniwersytecie Królewieckim, w Heidelbergu i Fryburgu, gdzie uzyskał stopień doktora i obronił habilitację. Starania o profesurę na fryburskim uniwersytecie nie powiodły się wskutek sprzeciwu duchowieństwa, które zraził swoimi – jak je postrzegano – nazbyt postępowymi przekonaniami w kwestiach religijnych. Należał do masonerii, był wielkim mistrzem jednej z lóż we Fryburgu. Aktywną działalność pisarską mógł prowadzić dzięki mecenasowi poznańskich działaczy gospodarczych. Trentowski nawiązywał w swej filozofii do koncepcji Hoene-Wrońskiego i Hegla. Podkreślał przywiązanie Polaków do wolności, czemu dał wyraz m.in. w swym projekcie systemu wychowania narodowego oraz wypowiedziach politycznych. Zmarł 16 czerwca 1869 r. Główne prace: Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży (1842), Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem (1843), Myślini, czyli Całokształt logiki narodowej (1844), Wizerunki duszy narodowej z końca ostatniego stulecia (1847), Wiara słowiańska, czyli etyka piastująca wszechświat (1847-1848), Przedburza polityczna (1848).