Postać
Włodzimierz Mich

 

Włodzimierz Mich, polski medioznawca, historyk myśli politycznej. Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego UMCS w Zakładzie Dziennikarstwa. Jego zainteresowania badawcze koncertują się wokół tematów związanych z naukami o mediach oraz historią komunikacji społecznej, polskim konserwatyzmem, ziemiaństwem, a także problemem mniejszości narodowych. Najważniejsze prace: Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939) (Lublin 1992), Obcy w polskim domu. Nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych (Lublin 1994), Myśl polityczna polskiego ruchu konserwatywnego (Lublin 1994),  Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918-1939 (Lublin 200), Wyzyskiwacze przeciw wywrotowcom. Walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1926 (Lublin 2006),  Prolegomena do historii komunikacji T. I-II (Lublin 204).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.