Teksty źródłowe

Artykuły

 • Adolf Bocheński, Niebezpieczeństwo sojuszu polsko-niemieckiego
 • Adolf Bocheński, Wytyczne polskiej polityki zagranicznej
 • Stanisław Bukowiecki, Ogólne położenie międzynarodowe Polski
 • Leon Chrzanowski, Znaczenie i istota sprawy wschodniej
 • Wojciech Chrzanowski, Krótki zarys stanu rzeczy w Afganistanie, memoriał przesłany rządowy angielskiemu w marcu 1842 roku
 • Wojciech Chrzanowski, Nota o Rosji i Wschodzie podana rządowi angielskiemu w październiku 1835 r.
 • Wojciech Chrzanowski, O pomocy, jaką może dać Anglia Turcji swoją flotą. Projekt podany rządowi angielskiemu w styczniu 1838 roku
 • Adam Jerzy Czartoryski, Odbudowanie Polski a polityka europejska. List polityczny
 • Roman Dmowski, Współzawodnictwo Niemiec z Anglią
 • Roman Dmowski, Polityka międzynarodowa w dobie obecnej
 • Julian Dunajewski, O kwestii wschodniej. Mowa przy dyskusji nad wnioskiem Komisji Budżetowej o udzielenie rządowi kredytu na cele mobilizacji armii
 • Wojciech Dzieduszycki, O sprawie wschodniej
 • Stanisław Głąbiński, Granice Polski. Przemówienie na 40. posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego 22 maja 1919 roku
 • Walerian Kalinka, Polityka zagraniczna Rosji
 • Julian Klaczko, Wyprawy nad Wisłę i Elbę. O polityce Bismarcka i krótkowzroczności Europy
 • Józef Kleczyński, „Do broni!”
 • Bolesław Koskowski, Niebezpieczestwo niemieckie. Perspektywy przyszłości
 • Bolesław Koskowski, Polityka europejska względem Turcji
 • Leon Kozłowski, O porozumienie francusko-niemieckie
 • Leon Kozłowski, O politykę słowiańską
 • Stanisław Egbert Koźmian, Anglia i Polska
 • Stanisław Koźmian, Wojna francusko-pruska a polityka Austro-Węgier
 • Stanisław Koźmian, Sprawa polska a interesy europejskie
 • Jerzy Kurnatowski, Wielka Litwa
 • Tadeusz Kutrzeba, Dążność Rosji do morza
 • Maurycy Mann, Wojny lokalizowane
 • Maurycy Mann, Państwa wobec konferencji
 • Maurycy Mann, Pokój i wojna
 • Maurycy Mann, Zachwiane przymierze
 • Maurycy Mann, Pokój w Villafranca
 • Ignacy Matuszewski, Śladami Katarzyny
 • Ignacy Matuszewski, Granice na Renie
 • Ignacy Matuszewski, Rosja wobec Polski i innych państw
 • Maurycy Mochnacki, O polityce wschodnio-południowej gabinetu petersburskiego
 • Maurycy Mochnacki, O charakterze zaborów moskiewskich
 • Ignacy Paderewski, O chwili bieżącej w Rzeczypospolitej: mowa sejmowa Prezydenta Ministrów z dnia 12 listopada 1919 r.
 • Józef Piłsudski, Sprawa litewska, sprawa białoruska. List do Ignacego Paderewskiego z 4 maja 1919 roku
 • Mowy sejmowe, Sejm Ustawodawczy, 22 października 1920 r., dyskusja przedstawicieli klubów o ratyfikacji umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, zawartej w Rydze
 • Mowy sejmowe, Sejm Ustawodawczy, 24 września 1920 r., marszałek Trąmpczyński, premier WItos
 • Mowy sejmowe, Sejm Ustawodawczy, 8 października 1920 r.
 • Mowy sejmowe, Sejm Ustawodawczy, 15 października 1920 r., Józef Buzek o sprawie Śląska Cieszyńskiego i stosunkach z Czechami
 • Władysław Sikorski, Polska i Francja a porozumienie z Rzeszą Niemiecką i projekt federacji europejskiej
 • Władysław Sikorski, Powszechny charakter przyszłej wojny
 • Konstanty Skirmunt, Exposé Pana Ministra Spraw Zagranicznych Konstantego Skirmunta na posiedzeniu sejmowym w dniu 31 maja 1922 r.
 • Aleksander Skrzyński, Ogólne położenie polityczne
 • Jan Tarnowski, Anglia a Francja i Polska
 • Stanisław Tarnowski, Skutki wojny prusko-austriackiej
 • Stanisław Tarnowski, Po kongresie berlińskim
 • Stanisław Tarnowski, Wojna Rosji z Turcją i nasz do niej stosunek
 • Aleksander Wielopolski, O sprawie polskiej w czasie powstania listopadowego. Wystąpienie na posiedzeniu izb połączonych z 30 kwietnia 1831 roku
 • Aleksander Wielopolski, Nota podana lordowi Palmerston przez posłannika Polski w marcu 1831 r.