Teksty źródłowe

Artykuły

 • Szymon Askenazy, O sprawie polskiej w r. 1812
 • Zygmunt Balicki, Uwagi krytyczne nad socjalizmem współczesnym
 • Zygmunt Balicki, Dylemat dziejowy
 • Zygmunt Balicki, Małostkowość ducha
 • Zygmunt Balicki, Czynniki zachowawcze i postępowe w dobie ostatniej
 • Zygmunt Balicki, Wobec nowego położenia
 • Zygmunt Balicki, Instynkt państwowy
 • Oswald Balzer, Odrodzenie państwowości polskiej
 • Oswald Balzer, W rocznicę Grunwaldzką
 • Oswald Balzer, Z zagadnień ustrojowych Polski
 • Michał Bobrzyński, Z chwili rozstroju
 • Michał Bobrzyński, Rozmiary niebezpieczeństwa
 • Michał Bobrzyński, Jeszcze o nowej doktrynie
 • Michał Bobrzyński, W dwusetną rocznicę odsieczy Wiednia
 • Michał Bobrzyński, O naszą przyszłość. Rozmowa między trzema Polakami: z Warszawy, Poznania i Krakowa
 • Michał Bobrzyński, Dialog o zasadach i kompromisach
 • Michał Bobrzyński, Stańczyk
 • Michał Bobrzyński, O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym badaniu
 • Kazimierz Brodziński, Mowa o narodowości Polaków
 • Stefan Buszczyński, Marzenia o pojednaniu się Polski z Moskwą
 • Stefan Buszczyński, Cierpliwość czy rewolucja
 • Edmund Chojecki, Patriotyzm i objawy jego u niektórych narodów
 • Napoleon Cybulski, Psychofizjologiczne podstawy przewrotów społecznych.
 • Włodzimierz Czacki, Stanowisko duchowieństwa polskiego w dzisiejszym położeniu
 • Adam Jerzy Czartoryski, Mowa z dnia 29 listopada 1843 roku
 • Adam Jerzy Czartoryski, Mowa z dnia 29 listopada 1840 roku
 • Adam Jerzy Czartoryski, Mowa z dnia 29 listopada 1844 roku
 • Adam Jerzy Czartoryski, Mowa z dnia 29 listopada 1839 roku
 • Julian Czermiński, O charakterze narodowym
 • Bronisław Dembiński, Konstytucja 3 maja i współczesna Europa
 • Roman Dmowski, Doktryna i realizm w polityce
 • Roman Dmowski, Nasz patriotyzm
 • Roman Dmowski, Ewolucja polityczna Polski
 • Wojciech Dzieduszycki, O idei prawa ze stanowiska filozoficznego
 • Wojciech Dzieduszycki, Uwagi o kwestii socjalnej
 • Maurycy Dzieduszycki, Opinia publiczna
 • Wojciech Dzieduszycki, Wiek XIX
 • Stanisław Estreicher, Przyczyny upadku Polski
 • Aleksander Fredro, Uwagi nad stanem socjalnym Galicji
 • Agaton Giller, Ogólna charakterystyka powstania w 1863 r.
 • Władysław Gizbert-Studnicki, Przeciw prądowi. W sprawie obchodu grunwaldzkiego
 • Władysław Gizbert-Studnicki, Konstytucja 3. Maja
 • Zygmunt Golian, Mowa o patriotyzmie chrześcijańskim
 • Zygmunt Golian, Moderanci wobec Kościoła, Narodu i dziejowej przeszłości
 • Zygmunt Golian, Kilka słów o doczesnej władzy papieża
 • Józef Gołuchowski, Kwestia włościańska w Polsce
 • Ludwik Górski, O konserwatorstwie w Polsce
 • Walery Gostomski, Ponad stronnictwami
 • Michał Grabowski, Listy do Henryka Rzewuskiego
 • Tadeusz Grużewski, Naród, tradycja i postęp cywilizacyjny
 • Tadeusz Grużewski, Rewolucja rosyjska i sprawa polska
 • Dariusz Grzybek, Józef Milewski (1859-1916)
 • Antoni Zygmunt Helcel, Aforyzmy o prawdziwym i fałszywym konserwatyzmie
 • Antoni Zygmunt Helcel, Zadania konserwatywnego dziennika
 • Władysław Leopold Jaworski, Polska przyczółkiem mostowym w polityce i gospodarstwie
 • Hieronim Kajsiewicz, O stanowisku kapłana względem sprawy narodowej polityki
 • Hieronim Kajsiewicz, Kazanie o trojakim życiu i trojakim patriotyzmie
 • Hieronim Kajsiewicz, O pokucie
 • Hieronim Kajsiewicz, Kazanie o rządach Opatrzności
 • Hieronim Kajsiewicz, Papiestwo i sprawa Rzymska
 • Hieronim Kajsiewicz, List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych
 • Walerian Kalinka, Żale Polaków na Zachód
 • Walerian Kalinka, Nasze zadania i uchybienia
 • Walerian Kalinka, Względy polskie w sprawie świeckiej władzy papieża
 • Walerian Kalinka, Jan Jacques Rousseau i jego wpływ w Polsce
 • Walerian Kalinka, Przegrana Francji i przyszłość Europy
 • Henryk Kamieński, Rosja i Europa (fragmenty)
 • Franciszek Kasparek, Stosunek państwa do praw nabytych a w szczególności do prawa własności
 • Franciszek Kasparek, Aforyzmy o postępie i wolności
 • Julian Klaczko, Socjalizm, polityka i narodowość
 • Julian Klaczko, Odstępcy
 • Julian Klaczko, Dante Alighieri
 • Bolesław Koskowski, Chwila obecna w Królestwie
 • Bolesław Koskowski, Jak wychować demokrację
 • Stanisław Kozicki, Od indywidualizmu do nacjonalizmu (Maurycy Barrès)
 • Stanisław Koźmian, Rzecz o roku 1863
 • Stanisław Koźmian, Panslawizm, Polska i traktat w San Stefano
 • Stanisław Koźmian, Margrabia Aleksander Wielopolski
 • Jan Koźmian, Dwa ideały
 • Stanisław Koźmian, Bezkarność
 • Stanisław Koźmian, Zadania polskie
 • Stanisław Koźmian, Recenzja "Emigracji chłopskiej" Anczyca
 • Stanisław Koźmian, O działaniach i dziełach Bismarcka
 • Stanisław Koźmian, List otwarty do posła Bobrzyńskiego
 • Jan Koźmian, Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne
 • Stanisław Koźmian, List do "Gazety Polskiej"
 • Stanisław Koźmian, Teka Stańczyka
 • Stanisław Koźmian, Podczas wojny z Serbią
 • Kajetan Koźmian, O duchu publicznym
 • Kajetan Koźmian, Kilka słów o wzrastającym duchu pieniactwa
 • Jan Koźmian, Czym dla Polski sojusz z rewolucją moskiewską a czym z radykalizmem europejskim
 • Zygmunt Krasiński, Polska wobec burzy
 • Zygmunt Krasiński, List do Edwarda Jaroszyńskiego, 5 września 1839
 • Zygmunt Krasiński, Memoriał do Guizota
 • Zygmunt Krasiński, Polska wobec Europy
 • Zygmunt Krasiński, Memoriał dla Napoleona III
 • Bolesław Limanowski, Patriotyzm i socjalizm
 • Maurycy Mann, Państwo i self-government
 • Maurycy Mann, Wspólność zasad i solidarność interesów
 • Marian Massonius, O bolszewictwie
 • Marian Massonius, Rozdwojenie myśli polskiej
 • Adam Mickiewicz, Konstytucja 3 maja
 • Adam Mickiewicz, O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych
 • Adam Mickiewicz, Myśli o sejmie polskim
 • Józef Milewski, Mowa posła Józefa Milewskiego na posiedzeniu Sejmu 23 listopada 1905 r. przy dyskusji nad reformą wyborczą
 • Zygmunt Miłkowski, Odpowiedź Zygmunta Miłkowskiego na adresy młodzieży polskiej
 • Maurycy Mochnacki, Kontrrewolucja. O naturze władzy w powstaniu
 • Marian Morawski, Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu
 • Franciszek Morawski, Odpowiedź na list szlachcica polskiego do Metternicha
 • Eliza Orzeszkowa, Patriotyzm i kosmopolityzm
 • Erazm Piltz, Obrachunek
 • Erazm Piltz, Wobec wojny
 • Józef Piłsudski, List do Władysława Leopolda Jaworskiego
 • Józef Piłsudski, Jak mamy się gotować do walki zbrojnej
 • Paweł Popiel, O pamiętnikach księcia Adama Czartoryskiego
 • Paweł Popiel, List do księcia Jerzego Lubomirskiego
 • Paweł Popiel, Powstanie i upadek Konstytucji 3 Maja
 • Paweł Popiel, O socjalizmie wobec potrzeby poprawy społecznej
 • Paweł Popiel, Między Rosją a Niemcami
 • Paweł Popiel, Maurycy Mann
 • Paweł Popiel, Hrabia Karol Montalembert
 • Paweł Popiel, O wyborach
 • Paweł Popiel, List do Józefa Kremera
 • Jan Ludwik Popławski, Nasz demokratyzm
 • Jan Ludwik Popławski, Stosunek do rządu w polityce narodowej
 • Jan Ludwik Popławski, Podwójna polityka
 • Jan Ludwik Popławski, Podstawa polityczna
 • Jan Ludwik Popławski, Dwie cywilizacje
 • Jan Ludwik Popławski, Zaniedbanie polityczne
 • Jan Ludwik Popławski, Realizm polityczny i przyszła Polska
 • Jan Ludwik Popławski, Nasz patriotyzm i nasza taktyka
 • Jan Ludwik Popławski, Co to jest naród?
 • Jan Ludwik Popławski, Stosunek prawno-polityczny Królestwa Polskiego do Rosji
 • Jan Ludwik Popławski, Polityka nerwowa
 • Bolesław Prus, Co to jest patriotyzm?
 • Władysław Reymont, Na krawędzi
 • Władysław Reymont, Cmentarzysko
 • Tadeusz Romanowicz, Stronnictwo krakowskie o styczniowym powstaniu
 • Tadeusz Romanowicz, Sprawa polska a sprawa wschodnia
 • Tadeusz Romanowicz, Odpowiedź "starego" demokraty
 • Gustaw Roszkowski, O organizacji międzynarodowego związku państw
 • Gustaw Roszkowski, O komunizmie i socjalizmie
 • Henryk Rzewuski, O dawnych i teraźniejszych prawach polskich
 • Leon Rzewuski, Rozmowa o protekcji i wolnym handlu
 • Karol Sienkiewicz, O zbawieniu Polski przez okrzyknienie króla. Projekt podany marszałkowi sejmowemu 20 sierpnia 1831 r.
 • Karol Sienkiewicz, Dyplomacja emigracji
 • Henryk Sienkiewicz, O powieści historycznej
 • Karol Sienkiewicz, Skarbiec Historii Polski - przedmowa
 • Karol Sienkiewicz, Kongres Wiedeński
 • Fryderyk Skarbek, O więzieniach i stanie ich w kraju naszym. Część I
 • Fryderyk Skarbek, Konstytucja Królestwa Polskiego porównana z konstytucją Księstwa Warszawskiego
 • Konstancja Skirmuntt, Idea jagiellońska - a polityka kresowa
 • Michał Słomczewski, Macaulay i rewolucja 1688
 • Michał Słomczewski, Guizot i rewolucja angielska
 • Michał Słomczewski, Charakter i niebezpieczeństwa cywilizacji przemysłowej
 • Stanisław Smolka, Piąty listopada w oświetleniu historycznym
 • Stanisław Smolka, Grunwald i Beresteczko
 • Wacław Sobieski, Car a król
 • Włodzimierz Spasowicz, Zadania historii
 • Włodzimierz Spasowicz, Fantazje polskie na tematy słowianofilskie
 • Włodzimierz Spasowicz, Polityka samobójstwa
 • Włodzimierz Spasowicz, Etyka egoizmu
 • Włodzimierz Spasowicz, O liberalizmie
 • Włodzimierz Spasowicz, Co znaczy narodowość?
 • Wawrzyniec Surowiecki, List XLII (z tomu: Korrespondencya w materyach obrazu kraju i narodu polskiego rozjaśniających)
 • Aleksander Świętochowski, Utopie w rozwoju historycznym
 • Józef Szujski, O broszurze Pawła Popiela
 • Józef Szujski, Stanisław Staszic jako pisarz polityczny
 • Józef Szujski, O młodszości naszego cywilizacyjnego rozwoju
 • Józef Szujski, Jeszcze o elekcji w epoce Jagiellonów
 • Józef Szujski, O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki
 • Józef Szujski, Dawna Rzeczpospolita a jej pogrobowce
 • Antoni Maurycy Szymański, O komunizmie
 • Stanisław Tarnowski, Przed Trzecim Maja i po nim
 • Stanisław Tarnowski, Próby rozstroju
 • Stanisław Tarnowski, Sumienność dzienników i dziennikarzy
 • Stanisław Tarnowski, Obrachunek Przeglądu Polskiego
 • Józef Teodorowicz, O miłości ojczyzny
 • Józef Teodorowicz, Wobec zbliżających się wyborów w Galicji
 • Józef Teodorowicz, Dwie epoki
 • Józef Teodorowicz, Obecny moment kwestii polsko-ruskiej
 • Józef Ujejski, Nacjonalizm jako zagadnienie etyczne (fragment)
 • Andrzej Waśko, Dramat i polityczność. Przypadek Słowackiego
 • Aleksander Wielopolski, Myśli i uwagi
 • Stanisław Windakiewicz, Włoszczyzna Mickiewicza
 • Henryk Wodzicki, Uwagi o kwestii włościańskiej
 • Henryk Wodzicki, Liga i zasady demokratyczne
 • Jacek Woroniecki, O przyszłość konserwatyzmu
 • Marian Zdziechowski, Zwiastuny bajronizmu
 • Marian Zdziechowski, Wizja Krasińskiego
 • Stefan Żeromski, Literatura a życie polskie